[[[["field48","equal_to","\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e07"]],[["show_fields","field50,field54,field49,field76"]],"and"],[[],[],"and"]]
1

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานพิมพ์

Worldlennium Graphic Design & Printing


ส่วนของลูกค้า

ชื่อลูกค้าโรงแรม / บริษัท
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ด้านการขาย (Sale&Marketing)
ประทับใจดีพอใช้ ปรับปรุง
1.1 มนุษสัมพันธ์, มารยาท, ความกระตือรือร้นในการสนับสนุนงานขาย
1.2 การแก้ไขปัญหา, ให้คำอธิบายและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น
1.3 ความรวดเร็วในการให้บริการหลังจากได้รับการแจ้งปัญหา
2. ด้านการสนับสนุนการขาย
ประทับใจดีพอใช้ ปรับปรุง
2.1 ความสะดวกในการติดต่องานทางโทรศัพท์ / โทรสาร / email
2. ความสะดวกในการใช้ช่องทางการติดต่อขอประเมินราคา ออนไลน์
3. ด้านการประเมินราคา
ประทับใจดีพอใช้ ปรับปรุง
3.1 ระยะเวลาการประเมินราคา
3.2 ใบเสนอราคาถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมและตรงตามความต้องการ
3.3 ความเหมาะสมของราคา
4.ด้านการผลิต
ประทับใจดีพอใช้ ปรับปรุง
4.1 ระยะเวลาในการผลิตสินค้า
4.2 คุณภาพในการผลิตสินค้าและความถูกต้องของสินค้า
5.ด้านการจัดส่ง
ประทับใจดีพอใช้ ปรับปรุง
5.1 การจัดส่งสินค้าตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด
5.2 ความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดส่ง
5.3 ความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ (วิธีการและสภาพของการบรรจุ)

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
0 /

Worldlennium Graphic Design & Printing ขอขอบคุณทุกข้อความ และข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรองค์กรให้มีคุณภาพ และพร้อมสร้างรอยยิ้มให้บริการทุกท่านด้วยความประทับใจตลอดไป

Previous
Next